Reservering & betaling

Reserveren kan via het boekingssyteem op deze website van Loosdrecht Boat Club. Direct na de reservering kan de huursom worden betaald via iDEAL of met creditcard. Na reservering ontvang je een e-mail met bevestiging. Na betaling is de boeking definitief.

Bij betaling van de huur dient ook de borgsom van € 150,- te worden betaald. Wanneer de sloep wordt ingeleverd zonder schade of gebreken wordt de borg dezelfde dag overgemaakt op jouw rekening.

Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde verhuurovereenkomst te ondertekenen en zich te identificeren door middel van een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. De boot wordt uitsluitend afgeleverd na ondertekening van deze verhuurovereenkomst en betaling van de borg.

 

Maximale belasting

De sloepen mogen maximaal door 6 personen worden bemand. Een hond telt hierbij als één persoon.

 

Borg en verzekering

Huurder heeft een eigen risico van € 250,- per schadegeval bij casco- en WA-schade en bij vermissingen. Loosdrecht Boat Club heeft de boot verzekerd met een eigen risico van € 250,-. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht. Indien er schade aan de boot of aan de inventaris is toegebracht, wordt deze schade met het borgbedrag verrekend. Overige materialen die verloren of beschadigd zijn worden tegen het dan geldende tarief berekend.

Bij schade door grove nalatigheid, moedwil en na alcohol- en/of drugsgebruik, word je aansprakelijk gesteld voor de gehele schade, zij het direct, indirect of voor vervolgschades. Je dient je te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van personeel van Loosdrecht Boat Club, de havenmeester, politiebeambten en bevoegde waterwegbeheerders. Alle huurders krijgen instructie inzake de behandeling van de boot, de motor en de toebehoren.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart.
Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schade vergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de overeengekomen boothuur voor de betreffende periode.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van en schade aan privégoederen van huurder.

 

Vaargebied

Zolang niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen mag de boot alleen gebruikt worden in het door verhuurder aangegeven gebied dat grofweg bestaat uit: Loosdrechtse plassen, Drecht, Hilversums Kanaal, Vecht tussen Utrecht en Muiden, Wijde blik en Spiegelplas. Dit voor zover motorboten in het gebied zijn toegestaan. Het is in geen geval toegestaan om op het Amsterdam-Rijn kanaal te varen. De boten zijn uitgerust met een GPS systeem met gebiedsalarm zodat overtreding van deze bepaling kan worden gesignaleerd. Op het niet naleven van deze regel staat een boete van € 100,-.

 

Vaarbewijs

Voor het besturen van onze sloepen is geen vaarbewijs noodzakelijk. Wel verklaart huurder de boot naar beste eer en geweten te besturen en gebruiken.

 

Personen

Aan minderjarigen worden geen boten afgegeven, ook niet indien hiervoor toestemming van de ouders is verkregen. De huurder en dus verantwoordelijke van het pleziervaartuig is minimaal 21 jaar. Het is niet toegestaan met meer dan het aantal aangegeven personen plaats te nemen in de boot of de boot anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld.

 

Brandstof

Bij vertrek krijg je van ons een volle tank benzine mee. Het normale verbruik van benzine is in de huursom inbegrepen. Je hoeft dus niet zelf te tanken. Excessief benzineverbruik wordt verrekend met de borg. Dit naar oordeel van de verhuurder.

 

Vertrek en terugkeer

De vertrektijd is vermeld op de huurovereenkomst, zorg dat je op tijd bent. De terugkeertijd staat eveneens vermeld op deze overeenkomst. Bij een verlate terugkeer heeft de verhuurder het recht een bedrag van minimaal € 25,- voor ieder verlaat kwartier in rekening te brengen. Indien de boot zo verlaat is dat de volgende huurder hiermee benadeeld wordt, heeft de verhuurder het recht de gehele borgsom in te nemen en de verdere gevolgschade te verhalen op huurder c.q. diens verzekering. Let op de openingstijden van de sluizen die je gebruikt. Indien de gehuurde boot niet op tijd kan worden teruggebracht als gevolg van een gesloten brug of sluis dien je de verhuurder op de hoogte te stellen. Je mag de boot achterlaten op een plaats in de buurt van de sluis die door verhuurder wordt aangegeven en van daaruit huiswaarts keren. De verhuurder zal de boot bij eerste gelegenheid ophalen en naar de thuishaven brengen. De kosten bedragen ten minste € 100,- en zullen op de borg in mindering worden gebracht.

 

Inleveren van de sloep

De boot wordt schoon afgeleverd en wij ontvangen deze graag niet al te vies van je retour. Indien de boot erg vies is berekenen wij € 25,- schoonmaakkosten. Al het afval dient in de bij aanvang uitgereikte afvalzak verzameld te worden en op de haven in de prullenbak te worden gegooid.

Overige materialen die verloren of beschadigd zijn worden tegen het dan geldende tarief berekend.

 

Overige kosten

Brug- en liggelden zijn voor eigen rekening.

Eventuele boetes (bijv. voor het overtreden van de maximum vaarsnelheid op de Vecht of langs de oevers) zijn voor rekening van de huurder.

 

Huisdieren

Het meenemen van kleine honden is toegestaan. We gaan hierbij uit van honden met een gewicht tot maximaal 10 kg. Met betrekking tot de maximale bezetting van de boot telt een huisdier als één persoon. Het aan boord meenemen van je hond is geheel op eigen risico.

 

Annulering

Indien een huurder zonder berichtgeving niet komt opdagen op het geboekte tijdstip om te varen (zogenaamde no show), dan vervalt de huursom aan de verhuurder. Tot 24 uur voor de starttijd van de vaartocht mag de reservering telefonisch gratis worden geannuleerd. Dankzij de mooi weer garantie mag de geboekte vaartocht tot 2 uur voor de starttijd kosteloos worden verplaatst. Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid. De huurder kiest zelf een nieuw timeslot dat beschikbaar is en neem vervolgens telefonisch contact met ons op om dit om te boeken, Meer of minder kosten worden uiteraard verrekend.

 

Slecht weer

In geval van onweer, extreme regenbuien of windkracht 6 en meer wordt de boeking geannuleerd en mag de huurder opnieuw boeken. Als het weer tijdens de vaartocht plotseling omslaat dient de huurder direct terug te keren naar de haven. Onverwacht slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de huurovereenkomst.

 

Ontbinding overeenkomst

Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: a. de weersomstandigheden dit vereisen, b. huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt, c. huurder overlast veroorzaakt op het water of aan andere watersporters. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder.

 

Pech onderweg

Huurder dient de aanwijzingen en instructies van verhuurder in het geval van storingen of schades stipt uit te voeren. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding voor uitgaven van de huurder als gevolg van een storing aan het vaartuig voor zover er sprake is van onoordeelkundig gebruik door de huurder. In gevallen waarin de aansprakelijkheid van pech onderweg aan de verhuurder te wijten is, zal verhuurder een schadevergoeding uitkeren die maximaal zal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor het vaartuig niet meer te gebruiken is. Storingen hang- en sluitwerk worden niet geacht te leiden tot het niet kunnen gebruiken van het vaartuig en zullen geen recht op schadevergoeding.